Szülőknek

A Szülői Munkaközösség működése és jogkörei

(20/2012.EMMI rendelet 4. § (1) p.) Az iskolában és a kollégiumban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (Szülői Munkaközösséget) hoznak létre.

A Szülői Munkaközösség saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról és tisztségviselőinek megválasztásáról szótöbbséggel dönt.

A Szülői Munkaközösség figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.

A Szülői Munkaközösség vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, a Szülői Munkaközösség véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A szülői szervezet képviselőjét 5 munkanappal az értekezletet megelőzően tájékoztatja a gyermekek, tanulók csoportját érintő nevelőtestületi értekezletek időpontjáról, annak témájáról, a tervezett intézkedésekről.

A Szülő Munkaközösség véleményezési joggal rendelkezik a Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend elfogadásával, és az intézményvezetői választás és az iskola átszervezésével kapcsolatban.

A szülői szervezet további jogait a jogszabályban meghatározottak szerint gyakorolhatja.

A Szülői Munkaközösség vezetője Zöld Péterné. A Szülői Munkaközösség szeretettel várja az új tagokat, gyermeke osztályfőnökénél vagy az iskola titkárságán jelezze részvételi szándékát! Iskolavezetés
Faller Elektro Villamosipari és Informatikai Munkaközösség

Bejelentkezés

Köszönjük

Hogy megosztod iskolánkat és az oldal tartalmát mással is...