Ösztöndíj

Tájékoztató a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó jogszabályok

(A Kormány 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról)

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) bevezetésének célja, hogy a szakiskolai képzésben résztvevő, gazdaság által igényelt szakképesítést tanulók támogatásban részesüljenek.
A gazdaság által igényelt szakképesítéseket a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (a továbbiakban: MFKB) határozza meg megyénként, minden év március 31-ig, a következő tanévre vonatkozóan.
Az ösztöndíj forrása a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprésze.

Jövedelmi helyzettől függetlenül ösztöndíjban részesülnek:

 • az intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben résztvevő, tanulói jogviszonyban lévők
 • a gazdaság által az adott régióban igényelt szakképesítést tanulók (a továbbiakban: ösztöndíjas tanuló).

Nem részesülhet ösztöndíjban:

 • a tanév adott félévében a tanuló, ha az azt megelőző félévben 2,51 alatti tanulmányi átlageredményt ért el,
 • a tanév ismétlésére kötelezett tanuló, a megismételt tanév időtartama alatt,
 • a tanuló az adott tanévben, ha igazolatlan óráinak száma meghaladja a 7 órát,
 • a tanuló az adott tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától.
Az ösztöndíjas tanuló az ösztöndíjra az első szakképzési évfolyam tanévének kezdő napjától az utolsó szakképzési évfolyamon a tanulmányokat lezáró, a tanév rendjében meghatározott első szakmai vizsga letételére kijelölt hónap végéig jogosult, amely időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótló vizsga időpontja.

Az ösztöndíj folyósítása független a tanulónak más jogcímen fizetett egyéb juttatásoktól.
Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a félévi értesítőben, illetve az év végi bizonyítványban szereplő érdemjegyek szerint számított tanulmányi átlageredmény alapján.
A tanulmányi átlageredmény meghatározása során az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni. Amennyiben a tanuló tudásának félévi vagy év végi minősítése és értékelése során bármely tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott, tanulmányi átlag nem számítható, ekkor a tanulót kompetenciafejlesztésben kell részesíteni.

Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10 000 Ft/hó.

Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény:

 • 2,51 és 3,00 között van, az ösztöndíj mértéke 10 000 Ft/hó;
 • 3,01 és 3,50 között van, az ösztöndíj mértéke 15 000 Ft/hó;
 • 3,51 és 4,00 között van, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó;
 • 4,01 és 4,50 között van, az ösztöndíj mértéke 27 000 Ft/hó;
 • 4,51 és 5,00 között van, az ösztöndíj mértéke 35 000 Ft/hó.

A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított ösztöndíj mértékével.

A 2,51 tanulmányi átlageredményt el nem érő tanuló számára az iskolának biztosítania kell a szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatásban való részvétel lehetőségét.

ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉSEK ISKOLÁNKBAN A 2018/2019-es TANÉVBEN:
 
34 582 04 Festő mázoló tapétázó
34 521 06 Hegesztő
34 521 04 Ipari gépész
34 582 14 Kőműves
34 762 01 Szociális gondozó és ápoló
34 522 04 Villanyszerelő
Faller Elektro Villamosipari és Informatikai Munkaközösség

Bejelentkezés

Köszönjük

Hogy megosztod iskolánkat és az oldal tartalmát mással is...